Xena Consulting

Nyheter från MENA

Integration är att ha ett jobb! Vems perspektiv är det?

caughtinmiddle

Häromveckan var jag i en värmländsk kommun och föreläste för kommunchefer och politiker som ville utveckla en integrationsstrategi i kommunen.

Jag gick igenom värderingar, perspektivbyten, mångkulturell medvetenhet och risken att fastna i sin integrationsprocess utan att klara av att komma vidare.

Därefter blev det gruppindelning och diskussion med utgångspunkt från förmiddagens verktyg. Målet var att utveckla sitt tankemönster för att både kunna öka sin kulturella medvetenhet och klara av att bättre bemöta kulturkrockar. Utgångspunkten i utvecklingen av tankemönstret är följande:

 • SE och uppmärksamma sin egen kultur och sina egna värderingar.

 • FÖRSTÅ andra individers kultur och värderingar. Byta perspektiv och titta på den egna kulturen med den andra personens ”kulturella” ögon.

 • BEMÖTA situationen med utgångspunkt från att ”hjälpa och inte stjälpa” personens integrationsprocess.

Vad är integration var den första frågeställningen som togs upp. Så här lät diskussionen: 

 • Integration är att ha ett jobb, tyckte några
 • Är det tillräckligt, undrade jag?
 • I efterföljande diskussion kom olika åsikter kring temat fram.
 • Efter en stund ställde jag följande frågor             
 • Efter en stund undrade jag med utgångspunkt från ”SE och FÖRSTÅ” enligt ovan modell: ”Varför betyder integration att ha ett jobb för oss i Sverige? De som kommer hit har de samma utgångspunkt? Varför har vi börjat använda begreppet integration som om det är lika med att ha ett arbete?”

Nedan intressanta tankar kom upp i diskussionen som följde:           

 • Vi behöver arbetskraft därför blir det viktigt för oss att de som kommer hit snabbt kommer in i arbetslivet. Det är därför integration blivit lika med att ha ett jobb.                                   
 • I Sverige definieras vi efter vad vi gör och inte vem vi är vilket gör att ha ett arbete blir viktigt för var och en av oss som bor här.                                                                                       
 • Vissa som kommer till Sverige har aldrig haft ett arbete. Ofta handlar det om kvinnor som kanske levt på landsbygden, är analfabeter och som har tagit hand om hemmet. Om då integration bara är att ha ett arbete skulle det innebära att hon aldrig kommer att integrera sig? Behöver det vara så? Hur blir det då med hennes barn och deras integration?

CTX6f1OXAAIRP4y

Vi fortsatte med att försöka förstå vad det är i vårt svenska synsätt som styr våra värderingar kring just vikten av att arbeta. I resonemanget kom vi fram till att vi identifierar oss med vad vi arbetar med dvs vad vi gör och inte vad vi är. Vilket vi härledde till att vi är ett individualistiskt samhälle (referens Geert Hofstedes cultural dimensions). Vi får självförtroende, självkänsla och känsla av sammanhang tack vare vårt arbete.

När vi bytte perspektiv och försökte förstå vad som styr den arabiska kulturen insåg vi att deras värderingar ligger helt andra sidan av denna kulturella dimension dvs de är oftast kollektiva länder samtidigt som de är nutidskulturer. Detta innebär att man lägger tonvikten på familjen, relationer, umgänge samt lever i nuet där man har all tid i världen. I en nutidskultur planerar man inte på samma sätt som i en framtidskultur. I en nutidskultur ligger fokus på att ha tid att umgås och livnära relationer som i sin tur ger självkänsla, självförtroende och känslan av att leva i ett sammanhang.

Innebär det då att någon från en sådan kultur som kommer till vår framtids- och individualistiska kultur integreras genom att arbeta? Troligtvis inte! Det saknas något.

iStock_000020671765Small

Här inflikade jag följande: Integrering inom samhällsvetenskapen är en process som leder till att skilda enheter förenas. Det skulle även innebära att när man integrerar mig i en ny kultur förenar man bägge kulturerna. Både de gamla och de nya värderingar börjar glida mellan de olika dimensionerna (Geert Hofstede). Först när man efter stora ansträngningar hittar en helhet som gör att man fungerar i bägge kulturerna kan man känna sig hel igen.

 • För min del har jag blivit ”både och och varken eller”. Det var så det var för mig då jag bodde i Tunisien. Jag genomgick en tuff förändringsprocess men när jag kom ut på andra sidan kunde jag förstå de kulturella koderna både i den svenska och den tunisiska kulturen, sköt jag in efter mitt inlägg.

I den fortsatta debatten ställde vi oss frågan: Om vi nu bara ser integration ur vårt svenska perspektiv där vi definierar det som att få ett arbete, räcker det för att lära sig koderna i den nya kulturen?

Några av deltagarna resonerade att om man arbetar får man vänner andra menade att det inte alltid stämmer. Man kan arbeta och sedan gå hem och bara umgås med vänner som kommer från samma kultur som vi själva. Ett annat exempel som togs upp var att en analfabetisk kvinna som har svårt att lära sig språket och således för att få arbete skulle enligt kriteriet integration = jobb aldrig kunna integrera sig. Vilket i förlängningen troligen också skulle innebära att hennes barn inte skulle känna samhörighet med varken de svenska eller föräldrarnas värderingar. Behöver det vara så?

I detta skedet av diskussionen gick vi över till bemötande i integrations problematiken. Vi ställde bemötande i relation till att byta perspektiv och tänka om. Umgås skulle i det sammanhanget behöva vara ett av nyckelorden i vår integrationsstrategi.

Vad vi kom fram till var att det behövs fler komponenter i vårt integrations tänkande. De kulturer som kommer till Sverige behöver förstå svenska kulturella koder och värderingar för att kunna integrera sig i den nya svenska miljön. Detta kommer att innebära att vår egen svenska kultur kommer att glida inom de olika kulturella dimensionerna över tiden. Vilket kulturer och värderingar alltid gör, kultur är inte status quo. Vi behöver bara gå tillbaks en generation så såg vår kultur annorlunda ut. Vi får inte glömma det.

009mrb1

Clintons vs Trumps politik i Mellanöstern

Trump__Clinton

Den här artikeln hittade jag i den tunisiska nättidningen Kapitalis. Mycket intressant analys av de respektive amerikanska presidentkandidaternas utrikespolitik. Författaren av artikeln är en tunisisk statsvetare och forskare, Marwen Bouassida.

Nedan följer hans analys av de bägge presidentkandidaternas utrikespolitiska strategi.

Den amerikanska exceptionalismen (framhållandet av ett undantag, något exceptionellt, från en allmänt erkänd regel inom historiebeskrivning och samhällsvetenskap) är den gemensamma grunden för bägge kandidaternas utrikespolitik dvs att USA är unikt. Det är hur de tolkar ideologin som skiljer sig åt.

 Om Clinton är inriktad på export som även inkluderar militär export till andra nationer, så vill Trump se denna exceptionalism som ett privilegium förbehållet endast det amerikanska folket. Med andra ord, om Clinton för en internationellt inriktad politik så är Trump nationalist.

where-hillary-clinton-and-donald-trump-stand-on-foreign-policy

Hillary Clintons utrikespolitik

 Clintons grund är liberal internationalism och humanism. Hennes politiska karriär sammanfaller med humanitära insatser vars syfte varit att rädda människor från tyranner.

 Hon framhåller mänskliga rättigheter som grunden för sin utrikespolitiska linje. Vilket liknar den f.d presidenten Jimmy Carters politik. För dem är ”de mänskliga rättigheterna själen i amerikansk utrikespolitik.”

Tillvägagångssättet för denna politik är att stödja sociala rörelser, mänskliga rättigheter, kvinnor och minoriteter för att samtidigt utnyttja dem för att sätta press på diktatoriska länder. Reaktionen från diktaturen på protesterna kan sedan utgöra en politisk grund för att uppmuntra den inhemska befolkningen att gå ett steg längre och att revoltera sig mot diktatorn. I slutänden kan man således med hjälp av media erhålla internationell och nationell koncession för ett militärt ingrepp i landet.

Carter var president under en svår tid i en bipolär internationell maktstruktur med bl.a det kalla kriget, och med en hård internationell lag och suveränitet. Clinton däremot lever i en unipolär maktstruktur där USA under lång tid varit den enda globala supermakten.

Samtidigt har internationella lagar varit mer flexibla då det handlat om militära ingrepp på länder som kränker mänskliga rättigheter. Ett militärt ingrepp för att ”skydda” mänskliga rättigheter har snarare setts som en skyldighet och ibland även som en plikt. Det är denna kombination av mänskliga rättigheter och militär supermakt som präglar Clintons utrikespolitik.

freedom-bombs

Under två årtionden har internationell rätt genomgått medvetna förändringar för att legitimerar militära ingrepp i och / eller mot suveräna stater. Dessa ingrepp har motiverats som självförsvar, i förebyggande syfte och som skydd mot personer i fara.

Hillary Clinton har alltid kämpat i kraft av denna lagliga mutation för att kunna motivera ingrepp i länder som Jugoslavien, Irak, Libyen och Syrien. Orsaken till de militära interventionerna har egentligen handlat om att regeringarna i respektive land och deras politik ses som fientlig mot amerikanska och israeliska intressen samt för att de har ett allt för nära samarbete med Ryssland. Följaktligen har dessa ”humanitära” insatser å ena sidan försvagat Ryssland å andra sidan stärkt amerikanska och israeliska intressen.

Dessa faktorer ledde bl.a Diana Johnstone, den amerikanska politiska journalisten och akademikern, att konstatera i sin bok ”The Queen of Chaos” att Hillary Clintons utrikespolitik är en blandning av två läror: Zbigniew Brzezinski’s doktrin och Neo-konservatismen. Zbigniew Brzezenskis (som var Jimmy Carters rådgivare) politiska linje har till fullo plockats upp av Clinton.

Screen-Shot-2014-03-26-at-7.56.17-PM

 I sin banbrytande bok, ” The Grand Chessboard: Amerika and the rest of the world ”, förespråkar Brzezenski idén att: ”För världsfredens skull, bör det endast finnas en dominerande supermakt där alla konkurrerande krafter måste försvagas och underordnas den amerikanska dominansen”.

Man kan märka denna inriktning i Clintons inställning till Putin som hon bl.a kallat ”Nya Hitler”. Samtidigt som hon börjat använda sig av strategin om ”mänskliga rättigheter” genom att utpeka Putins politik som repressiv och homofobisk.

russia_wants_war_look_how_closely_they_put_country_to_our_military_bases

Strategin i Syrien har och kommer tydligt att visa Hillarys neo-konservativa politiska inriktning.

Neo-konservatismen är ett nätverk av intellektuella, regeringstjänstemän, affärsmän och olika medier som är organiserade i tankesmedjor sk ”Think Thanks” som bl.a RAND Corporation. Detta system av nätverk skapades på 1960-talet kring universitetskretsar som bl.a Albert Wholstetter, Irving Kristol, Milton Friedman och Leo Strauss, vilka motsatte sig realismen i Henry Kissingers anhängare.

Soldiers of Reason Alex Abella

Nätverket har utvecklats under 1990-talet tack vare israeliska påtryckningsgrupper som bl.a Saban familjen, vilka finansierar Clintons valkampanj. Nätverksstrukturen kulminerade under George W. Bush-administrationen. Vars administration innehöll flera medlemmar från nätverken.

 I boken ” Fitna: krig i hjärtat av islam ” av Gilles Kepel framkommer att neo-konservativa ideologer försvarar idén att ”det bästa sättet att bekämpa terrorism och skydda Israel är att ändra Mellanöstern kartan, balkanisera arabstaterna samt införa fri marknad, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter”.

Här framgår tydligt hur man sammanväver humanism och den neo-konservativa doktrinen. Vilket ger en förklaring till varför många republikaner faktiskt stödjer Hillary Clinton snarare än deras egen kandidat: Donald Trump.

venndiagrampng

Donald Trumps utrikespolitik

Donald Trump är en konservativ nationalist. Hans politiska karriär kantas endast av en minoritetsställning inom det republikanska partiet. Innan valet var han mer känd som en affärsman och en media kändis. Framgången i primärvalet är således inte ett resultat av en exceptionell politiska karriär, utan snarare är det andra överväganden som har varit avgörande.

 Genom att dra nytta av motsättningarna inom partiet har Trump lyckats attrahera och mobilisera nationalistiska republikaner till förmån för honom som kandidat. De som attraheras av Trumps politik är oftast vanliga amerikanska medborgare med låg utbildningsnivå och anti-elitistisk inriktning. De består i huvudsak av tre fraktioner: traditionell konservatism, nationalism och evangelism.

k9347

Den amerikanske akademikern och statsvetaren Colin Dueck konstaterar i artikeln: ”The Republican Party Foreign Policy: 2016 and Beyond” (publicerad 22 juli, 2016 i tidskriften Foreign policy Research Institute ) att Donald Trumps utrikespolitik är en okonventionell koalition och ideologiska blandning i kombination med en icke – interventionistisk inriktning. Vilket innebär att den utrikespolitiska ideologin och strategin har som mål att förhindra krig. Detta skall undvikas genom att man i första hand undviker militär inblandning i andra staters angelägenheter. Istället skall vikten av att upprätthålla suveränitetsprincipen och fokus på diplomati betonas.

Det republikanska partiet dominerades av denna utrikespolitik på 1930-talet. Efter andra världskriget frångick man dock denna inriktning till förmån för en internationalistisk och antikommunistisk konservatism. En strategi som har antagits av alla republikanska amerikanska presidenter sedan Dwight Eisenhower.us-isolationism-1940s-granger

 Icke – interventionism innebär inte nödvändigtvis isolering utan snarare att man har en militär närvaro utomlands, men utan allt för höga militära utgifter. Exempelvis vägrar man engagera sig i krig som inte direkt berör USA pga allt för höga militära kostnader. De avvisar även NATO och multilaterala militära åtaganden samtidigt som man föraktar nationsbyggande och global styrning. För dem, är det endast hotet mot den nationella säkerheten i USA som kräver ingripande.

 Denna inriktning står således i total motsats till Clintons konservativa, internationalistiska, liberala, humanistiska och neokonservativa inriktning.

Denna politiska ideologi kan således förklara Donald Trumps tal där han härleder alla onda krafter i USA till andra länders inflytande över landet.

Vilket förklarar varför han vill: ’

 • Utvisa muslimer

 • Minska invandringen

 • Begränsa importen

 • Lämna Nato

 • Ta betalt för det amerikanska skyddet av Saudiarabien

 • Sänka den del av skatterna som finansierar onödiga krig

 • Samarbeta med Ryssland och Putin

 • Tvinga Mexiko att bygga en mur på gränsen mellan länderna etc.

Trumps vallöften, som kan verka orealistiska, tilltalar många amerikaner vilka ser sin frälsare i Trump. Mannen som kan rädda amerikanarna från en korrupt elit som säljer sig och USA till utländska krafter.

elitists

__________________________________________________________________________

* Maghreb kommer från arabiskans ”platsen där solen går ned” eller ”landet i väst”. Vilket är det arabiska namnet för länderna i nordvästra Afrika dvs Marocko, Algeriet & Tunisien tillsammans med Mauretanien & Libyen bildade de 1989 Maghreb Unionen.

Tunisien: Ja, vi kommer att överleva !

Nedan en översättning av en känd tunisisk ”tänkare” Hassen Zargouni:

Jag får ofta frågan ”Vart är Tunisien på väg?” som om jag hade någon form av legitimitet att förutse framtiden i vårt land. Jag tänkte att jag ändå skulle försöka skissa en början av tanke som vi kan kan utforska vidare för att berika varandra med andra möjliga scenarion.

Utvecklingen kommer att gå långsamt framåt eftersom vi har en girig politisk situation med ett förväntat resultat på medellång till lång sikt, förväntade reformer är veka. Det ger intrycket av att saker och ting inte förändras med den hastighet som krävs för vårt land ska kunna återställa en stat, en regering, en ekonomi och ett samhälle i arbete. Vi kommer att fortsätta leva i tider av turbulens som ”Var är oljan” (en demonstration då folket upptäckte att oljepengarna kom i ”fel” fickor) eller upproret  i januari 2016 i Kasserine, revolter som uppstod eftersom regeringen inte ger tydliga svar på legitima frågor.

Under tiden som denna långa process att driva landet framåt är pågående kommer olika komponenterna i tunisiska samhället inte bara att sitta ner och vänta på resultat.

De är redan i aktion! Många har påbörjat att kompensera statens kapacitet att skapa utvecklingsprogram och kreativa idéer inom ekonomi, diplomati, säkerhet m.m. Vi ser att många har börjat arbeta själva som t.ex:

 • Den tekniska eliten har börjat organisera tankesmedjor
 • Konstnärer och kulturfolk som nu är mer produktiva än någonsin tidigare eftersom ingen längre förväntar sig något av staten. Aldrig har det tunisiska kulturlandskapet varit rikare inom teater, filmer, böcker, en våg av unga musiker som gått från underjorden till mainstream …). Övertygade om att revolutionen först och främst är kulturell och inget annat.
 • Företagsledare är inte långsamma med att investera och utveckla men det är en process som pågår totalt frånkopplad från staten och dess regering. Ingen förväntar sig varken investerings koder eller andra investeringsincitament. De investerar så snart som det är lönsamt.
 • En ny våg av unga entreprenörer har skapats med stöd av demokratiseringen och tillgången på ny teknik och de många möjligheter som det erbjuder.
 • Individuella idrotter blomstrar i termer av resultat
 • Andra sektorer där det civila samhället har fått vingar och är mycket aktiva är t.ex social ekonomi, medborgarrörelser … alla agerar de helt utanför den officiella sfären.

Är detta en bra? Ja, kanske!

Vad jag är säker på är att vi just nu upplever och lever i en verklig revolution som sakta men säkert tar oss framåt med mindre hjälp av regeringen och mer hjälp av civila medborgares initiativ. Det är den vägen som Tunisien har tagit efter fem år sedan revolutionen den 14 januari 2011. Säkerhetsrisken är självklart hög men den patriotiska resningen som vi såg i Ben Guerdène av en medborgerlig och demokratisk motståndskraft mot terrorism ( då jihadister försökte ta över staden gick det civila samhället ut och försvarade sin stad med många civila som föll offer i striderna) har visat vägen för vår framtid.

Ja, jag är optimistisk!

Vi kommer att gå vidare med utgångspunkt från vårt lands storlek, våra tunisiska kvinnor, styrkan i den utbildade medelklassen är i själva verket skyddsfaktorer som är registrerade Tunisiens DNA idag.

Brist på ledarskap säger du? Inget behov på detta stadium! Det håller varandras händer och hjälps åt.

Vi kommer att överleva.

Terroristattacken i Tunis i går var strategiskt mycket viktig för IS/Daech.

Tunisien har utsatts för flera terrorist attentat de senaste månaderna men det som hände i går var på en helt annan nivå.

Ben Guerdane aujourd'hui.

 

Gårdagens terroristattack hade en väl genomtänkt strategi som liknar den som används av IS i Syrien. Målet är att att ta över en stad som ligger i direkt anslutning till ett angränsande territorium i detta fall Tunisien (gräns till västra Libyen som ockuperas av IS).  Enligt källor var operationen planerad sedan veckor tillbaks där en ockupation av gränsstaden Ben Guerdane var av strategisk mycket stor betydelse.

Ordern att attackera Ben Guerdane gavs av den kände terroristledaren Abu Abu Anas al-Libi.

Denna gång misslyckades planen! Samtidigt vet man att det finns minst 6000 IS soldater som tagit sig in i Tunisien på falska pass sedan USA bombade deras träningsläger i Libyen för någon vecka sedan.

I och med ockupationsförsöket i går förändrades terroristsituationen i Tunisien. Från att de tidigare har genomfört spektakulära attacker, för att imponera och skrämma den tunisiska befolkningen, till att försöka invadera tunisiskt territorium.

Det är exakt samma strategi som används då man ockuperat städer i Irak och Syrien. Först tar man över en gränsstad som sedan öppnar möjligheter för IS att enkelt skicka över förstärkning över gränsen. Därefter kan IS sedan sakta men säkert växa runt staden.

Attacken genomfördes av ett ovanligt stort antal terrorister. Hela operationen var ytterst väl planerad. Parallellt angreps den militära kasernen inne i staden, polisens högkvarter och sjukhuset. Vilket bekräftar att terrorismen som hotar Tunisien ökar trycket.

Flertalet tunisiska medier och andra källor menar att grunden till detta ockupationsförsök ligger i det faktum att den valda icke islamistiska regeringen Nidaa Tounes samarbetar med Ennadha det islamistiska partiet. Samtidigt riktas stark kritik till Tunisiens ledare som idag anklagas för att fortfarande flirtar med fienden dvs islamisterna.

Enligt forskningsresultat är USA inte längre en demokrati

Forskare från två amerikanska universitet har kommit fram till en chockerande slutsats: USA styrs inte längre av folket utan av oligarker dvs av ett fåtal personer som styr genom att ha tillgång till kapital eller en ärvd titel.

Martin Gilens vid Princeton University, och Benjamin Page vid Northwestern University, har kommit fram till denna slutsat via sin studie titulerad ”Vem styr Amerika?”. Enligt de bägge forskarna har det politiska systemet i USA de senaste tio åren förändrats och gått mot en oligarki, där makten är koncentrerad i händerna på en elit. I studien framkommer även att dessa oligarker har som mål att bilda en politisk och ekonomisk elit runt om i världen.

Forskarna har sammanställt uppgifter från mer än 1.800 politiska beslut som fattats mellan 1981 och 2002. De jämförde dessa beslut med preferenser från både den amerikanska medelinkomsttagaren och 10% av de rikaste amerikanerna. Slutsatsen blev att regeringen, oavsett om den bestod av republikaner eller demokrater tog oftast beslut som grundades på preferenser från den andra gruppen dvs 10% av de rikaste amerikanska medborgarna.

”Amerikanerna har tillgång till många fördelar med det demokratiska systemet, såsom regelbundna val, yttrandefrihet etc. Men enligt vår uppfattning är Amerikas demokratiska samhälle hotat om politikens processer endast kontrolleras av en liten krets affärsmän” säger forskarna.

Den viktigaste slutsatsen av forskningsresultatet är att såväl en ekonomisk elit som grupper som representerar affärsintressen har ett betydande inflytande på regeringens politik. Däremot har amerikanska föreningar och vanliga medborgare ett minimalt om inte helt noll inflytande på politiska beslut ”.

Dick Cheney och Barack Obama är de amerikanska presidenter som mest följt oligarkernas riktlinjer. Enligt forskarna har dessa m fl presidenters beslut sällan gått i linje med majoritetens önskemål utan gynnat särintressen och lobbyorganisationer.

”I allmänhet, förlorar alltid majoriteten av medborgarna vid tvistefrågor som går emot ekonomiska och/eller lobbygruppers intressen. ” Vanliga amerikaner kan endast hoppas att deras politiska intressen beaktas då de vid ett fåtal tillfällen sammanfaller med den politiska elitens intressen.

Denna förvandling av den amerikanska politiken har enligt de bägge forskarna genomförts som en långsiktig process, vilket har gjort det svårt för amerikanerna att lägga märke till och än mindre försöka ändra på situationen.

Krav på annulering av Saudiarabiens medlemskap i FN’s råd för mänskliga rättigheter

L’annulation de l’adhésion de l’Arabie Saoudite au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies

Detta är en fri översättning av en artikel i Réseau International (se länken nedan).

Hur kommer det sig att Saudiarabien har lyckats bli medlem i rådet för mänskliga rättigheter i FN?

Det har avslöjats för en tid sedan att Faisal Bin Hassan Trad, den saudiska representanten i FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Genève har betalt en miljard dollar för att få med Saudiarabien som medlem & för att landets senaste våg av brott mot mänskliga rättigheter skall osynliggöras. Vilket i sig är ett korruptionsbrott om man dessutom lägger till halshuggningar, långa fängelsestraff för bloggare, homosexuella & avvikande åsikt som dagligen sker i Saudiarabien så är det häpnadsväckande att medlemsländerna dvs EU, USA och vi i Sverige har accepterat saudierna som medlem. Om man  dessutom sätter ett lika med tecken mellan Saudiarabien och ISIS (Daesh) så är det inte konstigt att chocken spridit sig runt om i världen.

Nu är det ett 50-tal människorättsorganisationer som kräver en annullering av Saudiarabiens medlemskap i FN’s råd för mänskliga rättigheter. I ett brev adresserat till  FN: s kommissarie för mänskliga rättigheter begär de 50 organisationerna annullering av Saudiarabiens medlemskap. Dessutom begär man att den internationella domstolen snabbt genomför en seriös kartläggning av landets omänskliga och medeltida handlingar som ständigt upprepas under den nuvarande regimen.

Att Saudiarabien tack vare sina pengar stöds av västländer som Sverige och övriga EU samt av FN’s råd för mänskliga rättigheter har chockerat världen.

Medlemskapet återspeglar hyckleri, korruption och avsaknad av rättsliga och juridiska riktlinjer i FN’s domstol. Det har också blivit tydligt att det förekommer en politiseringen av den internationella strategin för mänskliga rättigheter
.

I sin senaste rapport konstaterar Amnesty International en multiplikation av arresteringar och avrättningar i Saudiarabien utan att någon domstol varit inblandad. Repression utövas regelbundet av Al-e Saud vars tillvägagångssätt karakteriseras av tyranni och maktfullkomlighet utan gränser. På senare tid har Saudiarabien blivit ett hem för kränkningar av medborgarskap. På den internationella arenan har man intensifierat sin inblandning i andra länders angelägenheter däribland Bahrain, Jemen, Irak, Syrien och Libanon. Invånarna i Saudiarabien har givit Al-e Sauds diktatur namnet straffens, konspirationernas och den odemokratiska regimen

Annulleringen av Saudiarabiens medlemskap i FN: s råd för mänskliga rättigheter är därför av största vikt för att förhindrar fortsatt stöd för anti-humanitära regeringar som kränker de mänskliga rättigheterna.

Vem/Vilka står bakom flyktingströmmen till Europa?

Här översätter jag vad som framkommer i ett Österrikiskt tv program från kla.tv https://www.youtube.com/watch?v=9_ViEyk-2zk

Den 15 augusti 2015 framkom det i flera tyska nyhetsinformationsprogram att flyktingströmmen är en amerikansk strategi. Vi ska här förklara globaliseringsstrategin som kallas de fyra oavbrutna strömmarna. Det är en strategi som amerikanen Thomas PM Barnett tog fram där han baserar sig på följande förutsättning ” för en väl fungerande globaliseringen måste vi garantera permanenta och ohindrade och överdimensionerade flyktingflöden mot Europa. Ingen regering eller institution har rätt, kan eller har möjlighet att förhindra genomförandet av denna strategi.” I strategin ingår följande punkter:

 • Alla nationella gränser skall upplösas

 • Raser skall blandas

 • Olika värderingar, kulturer och religioner måste försvinna

 • Planen och vägen mot den nya världsordningen måste planeras.

Den 3 mars 2015 visade vi hur man kan finna indikationer på att USA finns med bakom kulisserna vad gäller dagens flyktingström. Här nedan ska vi vis med 4 punkter hur USA finns med och drar i olika trådar.

 1. 2010 påbörjade den f.d EU kommissionären Antonio Vittorino ett pilotprojekt som inkluderade 5 länder i Nordafrika. Vittorino påbörjade ett samarbete med FN´s flyktingorgan UNHCR för att assistera Tunisien, Libyen, Algeriet, Marocko och Mauritanien att bygga upp starka asylsystem som respekterar EU standard för flyktingmottagning vilket skulle innebära att flyktingströmmen mot EU skulle minska.

  I projektet ingick statscheferna för Tunisien, Libyen och Algeriet som medverkade i att kontrollera strömmen av flyktingar från respektive land. Målet med projektet var att skapa intressanta villkor och levnadssituation för ländernas invånare och på så vis stoppa lusten och behovet att fly till Europa.

  I samband med att den Arabiska Våren (revolutionen i Tunisien som spreds i hela arabvärlden & som det nu finns bevis på att det var USA som iscensatte) bröt ut avbröts detta påbörjade pilotprojekt. Samtidigt destabiliserades de Nordafrikanska och vissa Arabiska länder. Där bl.a Libyen bombades under fransmännens och amerikanarnas regi. Vilket idag har skapat ett enormt kaos och en enorm flyktingström mot EU.

 1. Många i Europa ställer sig frågan varifrån flyktingarna får pengar till att betala extrema summor till illegala flyktingsmugglare. Den kända österrikiska tidningen Info- Direkt publicerade ett möjligt svar på frågan den 5 augusti http://www.info-direkt.eu/insider-die-usa-bezahlen-die-schlepper-nach-europa/.

  Enligt samarbetspartners inom det Österrikiska inrikesministeriet finns det information som indikerar att ett amerikansk företag betalar miljonsummor till flyktingar för att de ska kunna ta sig till EU. Enligt en medarbetare inom den Österrikiska underrättelse-tjänsten finns det tillförlitlig information som bevisar att Nordamerikanska företag har skapat en samfinansieringsmodell som står för en stor del av kostnaderna till flyktingsmugglarna.

  De flesta flyktingar som kommer från Nordafrika har inte 11000 euro i kontanter. Är det ingen som undrar varifrån de får pengarna? Info Direkt summerar det enligt följande: ”Poliser som varje dag har kontakt med flyktingar anser att det framkommer att USA ofta medfinansierat flyktingarnas väg mot Europa och att detta ingår i en välformad plan och strategi”

  Enligt samarbetspartners inom det Österrikiska inrikesministeriet finns det information som indikerar att ett amerikansk företag betalar miljonsummor till flyktingar för att de ska kunna ta sig till EU. Enligt en medarbetare inom den Österrikiska underrättelse-tjänsten finns det tillförlitlig information som bevisar att Nordamerikanska företag har skapat en samfinansieringsmodell som står för en stor del av kostnaderna till flyktingsmugglarna.

 2. På senare tid förekommer det en underlig kampanj i tysktalande länder som medvetet driver flyktingtrafiken mot Tyskland, Österrike och Schweiz som finns att läsa på hemsidan http://fluchthelfer.in/. Det är en hemsida som öppnades upp för bara några månader sedan. På denna sida uppmanas invånarna i de tre tysktalande länderna att smuggla in flyktingar med hjälp av privata bilar då de återvänder från sina semestrar i Italien.

  Det har visat sig att hemsidan Fluchthelfer tillhör en amerikansk think tank vid namn the Ayn Rand Institute https://ari.aynrand.org/blog/tag/Israel. Den israel födde Yaron Brook är VD för institutet. Denna think tank grupp fokuserar på medmänsklig-het och efterlyser Européers medkänsla. Vid närmare insyn i gruppens kampanjer om medkänsla för flyktingar i Europa finner man att någon liknande kampanj i USA gällande medkänsla med t.ex flyktingar från Mexiko mot USA inte finns. Tvärtom är gränsen mot Mexiko stängd med ett 5 meter högt taggtrådsstängsel och patrullerande soldater. De som tillfångatas fängslas och skickas tillbaka till Mexiko utan diskussion.

 3. Den Österrikiske tidningen Heute som den 12 augusti 2015 skrev:”Asylföretag tjänar 21 miljoner euro på omhändertagande, övervakning och försörjning av flyktingar” . Det framkom att försörjningen och omhändertagandet av flyktingar inte säkerställs inte av staten i respektive land utan av det privata företaget ORS- Service http://www.ors.ch/de-CH som är aktivt i både Österrike, Schweiz och Tyskland. 2014 tjänade de 21 miljoner euro via de tre länderna.

  Enligt tidningen Heutes efterforskning har det visat sig att bakom ORS-Service finns företaget Equstone Partners Europehttp://www.equistonepe.com/homepage som är ett aktiebolag bestående av ett 30 tal institutionella investerare aktiebolag samt den amerikanske banken Barclay. Detta aktiebolag anses som det mest inflytelserika företaget i världen. Barclay Bank visar sig dessutom vara den största aktionären i NM Rothschild Private Banking som ägs personligen av familjen Rothschild. https://www.rothschild.com/banking/private_client_banking/

  Enligt Info-Direkt har Rotchschild gruppen direkta förbindelser med Bilderberg grouphttp://www.bilderbergmeetings.org/index.php som i sin tur samarbetar med Hochfinanz. Hochfinanz är en grupp med ett enormt internationellt ekonomiskt och politisk makt. Enligt information från inflytelserika personer i gruppens närhet spelar de bägge företagen Bilderberg och Hochfinanz en viktig roll i iscensättningen av den nya världsordningen dikterad av USA.

Det är svårt med ovan punkter som utgångspunkt att förneka USA:s påverkan av flyktingströmmen. Det är därför extra viktigt att inte ta ut sitt missnöje på de flyktingar som kommer hit och på så vis medverka i den planerade destabiliseringen av Europa. Tvärtom behöver vi avslöja det Amerikanska nätverket som står bakom och drar i trådarna samt deras samarbetspartners vare sig det handlar om nationella och lokala politiker, media eller andra organisationer. På så vis kan vi sätta stopp för de som tjänar på ett Europa utan ett mångfald av folkslag och kulturer.

Saudi Arabien invald i FN’s människorättspanel ytterligare ett bevis på västvärldens dubbelmoral

Människorättsorganisationer och aktivister kritiserar FN efter att Saudiarabien fått en plats i en viktig panel som utser experter som bevakar mänskliga rättigheter.

Enligt SVT skulle organisationen UN Watch den 17 september hittat ett dokument som avslöjade att Saudiarabiens FN-ambassadör Faisal bin Hassan Trad blivit vald till ordförande för en panel av oberoende experter i FN:s människorättsråd. Samtidigt som ”les observateurs” skriver att Trad blivit invald samtidigt som man ser Michael Moller (generaldirektör för FN i Geneve) tillsammans med Trad (se bilden nedan)
Det är självklart en skandal i bägge fallen men kanske inte så förvånande egentligen. Anledningen till att jag inte tycker det är så förvånande är västvärldens & USA´s ambivalenta relation med Saudiarabien. Å ena sidan säljer vi vapen och köper deras olja trots att vi vet att vapnen går vidare till IS (Daesh) och att oljan ger dem makt och ”rätt” att halshugga människor som straff etc. Å andra sidan kritiserar vi deras syn på mänskliga rättigheter och på kvinnosynen.
Samtidigt visar även Saudiarabien upp två olika ansikten där man bara i dagarna hade en konferens som handlade om kvinnans rättigheter, med på fotot och medverkande i konferensen fanns ingen kvinna.
När vår utrikesminister Margot Wallström gick ut och inte ville fortsätta ett vapenavtal (det finns fler) med Saudiarabien fick hon mothugg från flera håll (media, Carl Bildt, vapenförsäljare, svenska exportörer etc). Är alla dessa medvetna om att Saudiarabien skickar vapen till IS (Daesh), tja annars vore det konstigt. Trots detta så är man emot att vi avslutar hjälpen till Daesh. Denna dubbelmoral har nu lett fram till att vi upplever en flyktingström av människor som sett sina nära och kära kidnappas, halshuggas, dödas i strid och inte har något val annat än att fly.
Svensk media, svenska forskare och experter har under flera år envisats med att inte visa på sambanden mellan Saudiarabien, USA, EU och IS tills Jan Egerland (ordförande i norska flyktingrådet) gick ut och tydligt klargjorde alla samband. Media eller de som styr media har länge byggt upp en bild av kriget i Irak och Syrien som ett religionskrig vilket det inte är.
Vi har även fått till oss att muslimer är extremister, att slöjan alltid är påtvingad etc så vår bild av muslimer har förvrängts. När t.o.m ett behov av en video som visar vad muslimer är och inte är blev nödvändigt.
Svensk media har förvånat mig och jag har faktiskt pendlat mellan frågeställningen om de är totalt okunniga eller styrda. Framförallt då det gjorts intervjuer med personer som John McCain och fransmannen Bernard-Henry Lévy i svensk media utan att någon svensk journalist ifrågasatte deras inriktning och bakgrund. Det är allmänt känt att John McCain sätts i samband med Bagdadi som är Daesh ledare och att BHL (Bernadr-Henry Lévy) är en sionist som reser runt och uppviglar extremsiter i Mellan Östern.
Så när FN utser en saudier till en panel för mänskliga rättigheter så förvånar det mig inte. Samtidigt gör det mig besviken på att ett fåtal människor är så intresserad av makt att de är beredda till vad som helst för att behålla och utöka sin makt. Dessutom är det frustrerande att den stora massan är så lättmanipulerade så att de inte ens ifrågasätter detta inflytande.

Vem hjälper USA egentligen då de planerar bomba Assadstyrkor i Syrien?

I dagens den 3/8 2015 skriver man i DN:

USA har beslutat att det kan bli aktuellt med flyganfall även mot regeringsstyrkor i Syrien, uppger källor i Vita huset. Utlösande orsak skulle vara om militären angriper rebeller som utbildats av USA.

Så om jag nu förstår det här rätt så innebär det att man först utbildar rebeller som man sedan anfaller?

Vidare skriver man i DNs artikel att ”beslutet kan innebära att USA blir mer indraget i det kaotiska kriget i Syrien, där en uppsjö olika grupper strider mot varandra. Hittills har de USA-ledda flyganfallen riktats mot Islamiska staten (IS). Men i fredags bombade USA för första gången andra stridande, sedan de anfallit de USA-utbildade rebellerna.”

Vänta nu här om USA anfaller Syriska rebeller vilka hjälper man då ? Får det syriska folket det lugnare? Troligen inte eftersom det är Assadstyrkor som man kallas för rebeller.  Vad som kommer att hända vid ett dylikt anfall är bara att man hjälper IS/Daesh. Eftersom de som strider mot Daesh och som håller Daesh borta från Damaskus är ju Assad så i.o.m att USA bombar rebellerna så hjälper man Daesh.

Men det vet säkert den amerikanska regeringen utan att jag behöver utreda det hela!

 

Får IS/Daesh vapen och finansiering av den amerikanska regeringen?

Nedan en artikel om hur den amerikanska regeringen finansierar IS/Daesh, mycket läsvärt.

Far from being an enemy, the growing terrorist army gives U.S government the green light for more endless war

Tryck på denna länk för att lyssna på Steven D Kelley 

 Stephen D Kelley is an ex CIA/NSA contractor who believes that ISIS is a “completely fabricated enemy”. In this short radio interview with Press TV, the whistleblower points out that stopping the terror group’s funding would be the most logical and efficient way of crushing them.

“For people to think this enemy is something to be attacked is a farce,” Kelley says. “It’s something we created; we control.”

Kelley goes on to say he would like to believe the American public “are not completely ignorant”, and says ISIS receives direct “funding from the United States and its allies.”

Why? Well, war makes the world go around. The arms trade, rebuilding contracts, middle Eastern oil fields – all of these things are worth much more than human life to the psychopaths who rule the world. According to Kelley, ISIS were “designed to create massive amounts of fear and cause a response here at home, a knee-jerk reaction…to authorize more spending and bloodshed and warfare.”

While he acknowledges that ISIS are real and that thousands of extremist Islamists are flocking to join their ranks, he also believes that gruesome ISIS executions we see on corporate news are staged; designed to create such panic in the population that we are literally begging the government to do something to protect us. The ‘solution’ then comes in the form of more military actions in the region. A war without end, as Orwell predicted.

Kelley also claims that Ebola is “just another terror weapon…patented by the US government”, and tells us who he thinks is behind all this. We’ll give you a clue…it’s a family name that has long been associated with ‘conspiracy theories’…

Many people might find Kelley’s claims difficult to believe, but more evidence linking the USA and ISIS are given in the RT video report below. Also this week, the Guardian published an in-depth report into the origins of ISIS which is an excellent source for anyone who wants to find out more. It’s common knowledge now that the USA has a secret base in Syria where terrorists (or ‘rebels’ as we call them when they are fighting for us) were trained to overthrow Assad. Where are these fighters now? Many have joined ISIS, using the military arms paid for and distributed by the USA. According to this report, ISIS have had “billions of dollars worth of American weapons and training” and shockingly, they are now so well-equipped they rival Israel in their military capabilities.

Här kan du se ett reportage om hur IS/Daesh tränades och finansierades av USA

ISIS